Pro rodiče

Organizace dne

6:30 - 8:00   scházení dětí, hry

8:00 - 8:30   pokračování her, didakticky cílené činnosti, individuální péče

8:30 - 9:10   úklid hraček, sezení v kroužku, ranní cvičení, svačina

9:10 - 9:30   výchovná vzdělávací činnost

9:30 - 11:40   příprava na pobyt venku, pobyt venku (za příznivého počasí)

11:40 - 12:20   hygiena, oběd

12:20 - 14.20   ukládání k odpočinku a poslech pohádky

14:20 - 14:40   vstávání, převlékání, hygiena, svačina

14:40 - 16:00   odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, individuální péče

 

Přijímání dětí

děti jsou přijímány k docházce do MŠ na základě zápisu, který vyhlašuje ředitelka školky. Přihlášku můžou rodiče vyzvednout osobně ve školce či vytisknout na našich stránkách v sekci dokumenty.

 

Co děti potřebují

Především prosím veškeré věci označte jménem! Děti si věci rády půjčují :-)

... každý den:

  • Bačkůrky (ne pantofle, ne sandálky)
  • oblečení dovnitř i na ven (včetně náhradního)
  • hrneček na pití
  • malý polštářek na sezení při hře 
  • pyžamko
  • nově příchozí děti desky na výkresy (budou je mít v MŠ po celou docházku)

... na začátku školního roku:

2 balení kapesníčků, 1 tekuté mýdlo, 1 malé balení toaletního papíru

 

Hračky a mazlíčci - Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová hračka, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. Nedávejte dětem řetízky a prstýnky a jiné ostré a drobné předměty.

 

Platby

.školné a platbu za obědy vždy do 15.dne v měsíci paní Radce Dobruské

.vše ostatní (výlety, pracovní sešity, solná jeskyně...) paní učitelky

 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

1. Základní částka - základní částku úplaty stanovuji ve výši 150 Kč/měs.

2. Snížení úplaty

- zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních měsíců z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle §30 zákona č.117/1995 Sb., o stární sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů stanovuji sníženou úplatu ve výši 80,-Kč/měs.

- zákonnému zástupci dítěte, kterému je omezena docházka na 4 hodiny denně z důvodů pobírání rodičovského příspěvku či příspěvku při péči o osobu blízkou se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, stanovuji úplatu ve výši 100,-Kč/měs.

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata v plné výši 150,-Kč/měs.

O prázdninovém provozu se hradí nejnižší částka daná vyhláškou a to polovina nákladů a to je 75,-Kč

V případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání se úplata nehradí

3. Osvobození od úplaty - Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle §20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle §30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

4. Splatnost úplaty - úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., §35 odst.1d.