Pro rodiče

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

telefonicky 774411628

 

Organizace dne

6:30 - 8:00   scházení dětí, hry

8:00 - 8:30   pokračování her, didakticky cílené činnosti, individuální péče

8:30 - 9:10   úklid hraček, sezení v kroužku, ranní cvičení, svačina

9:10 - 9:30   výchovná vzdělávací činnost

9:30 - 11:40   příprava na pobyt venku, pobyt venku (za příznivého počasí)

11:40 - 12:20   hygiena, oběd

12:20 - 14.20   ukládání k odpočinku a poslech pohádky

14:20 - 14:40   vstávání, převlékání, hygiena, svačina

14:40 - 16:00   odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, individuální péče

 

Přijímání dětí

děti jsou přijímány k docházce do MŠ na základě zápisu, který vyhlašuje ředitelka školky. Přihlášku můžou rodiče vyzvednout osobně ve školce či vytisknout na našich stránkách v sekci dokumenty.

 

Co děti potřebují

 

Především prosím veškeré věci označte jménem! Děti si věci rády půjčují :-)

... každý den:

 • Bačkůrky (ne pantofle, ne sandálky)
 • oblečení dovnitř i na ven (včetně náhradního)
 • hrneček na pití
 • malý polštářek na sezení v kroužku
 • pyžamko
 • nově příchozí děti desky na výkresy (budou je mít v MŠ po celou docházku)

... na začátku školního roku 2023-2024:

 • 2 balení kapesníčků
 • 1 balení kopírovacího papíru

 

 Nedávejte dětem řetízky a prstýnky a jiné ostré a drobné předměty.

 

Platby

 • částka za školné a platbu za obědy vždy do 15.dne v měsíci převodem na účet MŠ Turkovice, okr.Pardubice - č.ú.:181846637/0300 (variabilní symbol vám byl přidělen na přihlášce ke stravování, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)
 • vše ostatní (výlety, pracovní sešity, solná jeskyně...) hotově - paní učitelky

 

 

Pokyn ředitelky Mateřské školy Turkovice, okres Pardubice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2023 : 

1. Základní částka Základní částku úplaty stanovuji ve výši 350 Kč/měsíčně. 

2. Snížení úplaty Snížení úplaty podle prováděcí vyhlášky (§6 vyhlášky 14/2005Sb.,o předškolním vzdělávání). Snížení úplaty se řídí §6 odst.4a5 vyhlášky č.14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech: a) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí v rejstříku škol a školských zařízení b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví výše úplaty na částku 175,- Kč. Snížení úplaty stanoví ředitel mateřské školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb. 

3. Osvobození od úplaty - vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 4. Splatnost úplaty – úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jesliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 odst.1d.

 

Tříleté dítě by mělo umět:

MAMINKO, TATÍNKU, POKUD VAŠE DÍTĚ NĚCO Z TOHO NEZVLÁDÁ, ZAČNĚTE S TÍM HNED. VŠECHNY TYTO POŽADAVKY TŘÍLETÉ DÍTĚ HRAVĚ ZVLÁDNE. KDYŽ DÍTĚ TVRDÍ, ŽE NE, TO VÁS JENOM ZKOUŠÍ.

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct, co chce nebo potřebuje, navázat verbální oční kontakt při komunikaci
 • respektovat pokyny dospělého
 • umět požádat o pomoc a poděkovat
 • umět se podělit o hračku a uložit ji na své místo
 • umět pozdravit a rozloučit se
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • poznat si své oblečení (musí být podepsáno, označeno) a uložit je na označené místo
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv (tkaničky zavážeme)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky...(nasměrujeme, ototčíme, pomůžeme)
 • používat kapesník, umět se vysmrkat
 • při kašli si zakrývat ústa rukou
 • používat samostatně toaletu (žádné pleny v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku)
 • umýt si ruce mýdlem a používat ručník (vyhrnout si dlouhé rukávy)
 • vydržet sedět při jídle u stolku
 • držet lžíci, umět se najíst
 • umět pít z hrnečku
 • jíst pevnou stravu, kousat
 • být připraven na pobyt venku v délce 90minut 

Co má vaše dítě umět před vstupem do MŠ, aby bylo spokojené:

 • dokázat se vyrovnat s pocitem, že část dne bude samo bez mámy a táty
 • překonat strach, že si pro něj máma už nepřijde
 • umět si hrát samo, paní učitelka se nemůže věnovat stále jen jednomu dítěti
 • být připravené na to, že existují děti, které jsou větší, silnější, a že ne každé dítě ho bude mít rádo
 • umět si hrát společně s ostatními dětmi