Pro rodiče

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

telefonicky 774411628

 

Organizace dne

6:30 - 8:00   scházení dětí, hry

8:00 - 8:30   pokračování her, didakticky cílené činnosti, individuální péče

8:30 - 9:10   úklid hraček, sezení v kroužku, ranní cvičení, svačina

9:10 - 9:30   výchovná vzdělávací činnost

9:30 - 11:40   příprava na pobyt venku, pobyt venku (za příznivého počasí)

11:40 - 12:20   hygiena, oběd

12:20 - 14.20   ukládání k odpočinku a poslech pohádky

14:20 - 14:40   vstávání, převlékání, hygiena, svačina

14:40 - 16:00   odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, individuální péče

 

Přijímání dětí

děti jsou přijímány k docházce do MŠ na základě zápisu, který vyhlašuje ředitelka školky. Přihlášku můžou rodiče vyzvednout osobně ve školce či vytisknout na našich stránkách 

 

Co děti potřebují

 

Především prosím veškeré věci označte jménem! Děti si věci rády půjčují :-)

... každý den:

 • Bačkůrky (ne pantofle, ne sandálky)
 • oblečení dovnitř i na ven (včetně náhradního)
 • hrneček na pití
 • malý polštářek na sezení v kroužku
 • pyžamko
 • nově příchozí děti desky na výkresy (budou je mít v MŠ po celou docházku)

... na začátku školního roku 2023-2024:

 • 2 balení kapesníčků
 • 1 balení kopírovacího papíru

 

 Nedávejte dětem řetízky a prstýnky a jiné ostré a drobné předměty.

 

Platby

 • částka za školné a platbu za obědy vždy do 15.dne v měsíci převodem na účet MŠ Turkovice, okr.Pardubice - č.ú.:181846637/0300 (variabilní symbol vám byl přidělen na přihlášce ke stravování, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)
 • vše ostatní (výlety, pracovní sešity, solná jeskyně...) hotově - paní učitelky

 

 

Pokyn ředitelky Mateřské školy Turkovice, okres Pardubice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2023 : 

1. Základní částka Základní částku úplaty stanovuji ve výši 350 Kč/měsíčně. 

2. Snížení úplaty Snížení úplaty podle prováděcí vyhlášky (§6 vyhlášky 14/2005Sb.,o předškolním vzdělávání). Snížení úplaty se řídí §6 odst.4a5 vyhlášky č.14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech: a) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí v rejstříku škol a školských zařízení b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví výše úplaty na částku 175,- Kč. Snížení úplaty stanoví ředitel mateřské školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb. 

3. Osvobození od úplaty - vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 4. Splatnost úplaty – úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jesliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 odst.1d.

 

Tříleté dítě by mělo umět:

MAMINKO, TATÍNKU, POKUD VAŠE DÍTĚ NĚCO Z TOHO NEZVLÁDÁ, ZAČNĚTE S TÍM HNED. VŠECHNY TYTO POŽADAVKY TŘÍLETÉ DÍTĚ HRAVĚ ZVLÁDNE. KDYŽ DÍTĚ TVRDÍ, ŽE NE, TO VÁS JENOM ZKOUŠÍ.

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct, co chce nebo potřebuje, navázat verbální oční kontakt při komunikaci
 • respektovat pokyny dospělého
 • umět požádat o pomoc a poděkovat
 • umět se podělit o hračku a uložit ji na své místo
 • umět pozdravit a rozloučit se
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • poznat si své oblečení (musí být podepsáno, označeno) a uložit je na označené místo
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv (tkaničky zavážeme)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky...(nasměrujeme, ototčíme, pomůžeme)
 • používat kapesník, umět se vysmrkat
 • při kašli si zakrývat ústa rukou
 • používat samostatně toaletu (žádné pleny v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku)
 • umýt si ruce mýdlem a používat ručník (vyhrnout si dlouhé rukávy)
 • vydržet sedět při jídle u stolku
 • držet lžíci, umět se najíst
 • umět pít z hrnečku
 • jíst pevnou stravu, kousat
 • být připraven na pobyt venku v délce 90minut 

Co má vaše dítě umět před vstupem do MŠ, aby bylo spokojené:

 • dokázat se vyrovnat s pocitem, že část dne bude samo bez mámy a táty
 • překonat strach, že si pro něj máma už nepřijde
 • umět si hrát samo, paní učitelka se nemůže věnovat stále jen jednomu dítěti
 • být připravené na to, že existují děti, které jsou větší, silnější, a že ne každé dítě ho bude mít rádo
 • umět si hrát společně s ostatními dětmi